ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

 1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van elke overeenkomst tussen Delvaux Xpertise BV enerzijds en een natuurlijke of rechtspersoon (hierna “de klant”) anderzijds. Zij worden aanzien als formeel en uitdrukkelijk aanvaard door de klant.
 2. Delvaux Xpertise BV is gemachtigd haar algemene voorwaarden en/of tarieven ten allen tijde te wijzigen. De klant is niet gemachtigd de rechten of plichten voortvloeiend uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Delvaux Xpertise BV.
 3. Indien een of meer artikelen van deze voorwaarden nietig worden verklaard of onuitvoerbaar blijken, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht. Dit kan in geen geval een reden zijn om de overeenkomst te verbreken.

ARTIKEL 2: PRIJZEN EN OFFERTES

 1. De voorwaarden en prijzen vermeld in een offerte blijven geldig gedurende 1 maand, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De in de offertes en prijslijsten vermelde prijzen zijn vrijblijvend en verbinden Delvaux Xpertise BV niet. Prijzen worden pas bindend na bevestiging van het order.
 3. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen in Euro en exclusief BTW. Eventuele verpakkingskosten, vervoerskosten en andere taksen en kosten zijn niet inbegrepen en worden aan de Klant aangerekend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Offertes, dossiers, plannen en dergelijke worden in principe digitaal afgeleverd. Wanneer de klant er om verzoekt kunnen offertes, dossiers, plannen en dergelijke in hard kopie worden geleverd. In dit geval word een forfaitaire kost van 25 euro per dossier aangerekend plus 0,20 euro per (dubbelzijdig) blad.

ARTIKEL 3: LEVERINGSTERMIJNEN

 1. De bepalingen in verband met de termijnen zijn slechts indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst. De afgesproken termijnen kunnen éénzijdig door Delvaux Xpertise BV worden aangepast als dit door omstandigheden noodzakelijk blijkt.
 2. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepalingen of grove nalatigheid door Delvaux Xpertise BV, kan een vertraging in de levering in geen geval aanleiding geven tot annulering van het order en/of ontbinding van de overeenkomst, noch tot betaling van eender welke schadevergoeding.

ARTIKEL 4: EINDE VAN DE OVEREENKOMST

 1. Delvaux Xpertise BV behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang voor ontbonden te verklaren indien de klant geen gevolg geeft aan een schriftelijke ingebrekestelling met een termijn van 1 week, in de volgende gevallen:
  1. Indien de klant aan één of meer van zijn verplichtingen jegens Delvaux Xpertise BV, voortvloeiend uit de overeenkomst, niet behoorlijk of niet volledig voldoet, inclusief de betaling van facturen op de vervaldag.
  2. Indien de klant zich niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden.
  3. Indien de klant misleidende of verkeerde informatie verstrekt heeft en daardoor de dienstverlening van Delvaux Xpertise BV in gevaar gebracht heeft.
  4. De kosten van eventuele (buiten)gerechtelijke maatregelen door Delvaux Xpertise BV getroffen ten gevolge van het niet nakomen van zijn verbintenis door de klant, zullen ten laste van de klant worden gelegd.
  5. Bovendien is de klant in dit geval gehouden tot het vergoeden van alle door Delvaux Xpertise BV geleden schade, inclusief geleden verlies en/of gederfde winsten, met een minimum van 25% van de totale waarde van de overeenkomst.
  6. Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van de klant, behoudt Delvaux Xpertise BV zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder enige ingebrekestelling, in de volgende gevallen:
  7. Indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard of het faillissement heeft aangevraagd.
  8. Indien de klant in de onmogelijkheid van betaling verkeert, bij voorlopige opschorting van betaling of indien gerechtelijk akkoord aangevraagd is.
  9. Indien de klant door beslaglegging, onder curatelestelling of op enige andere manier de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID – KLACHTEN

 1. Delvaux Xpertise BV garandeert dat de geleverde diensten in overeenstemming zijn met de specificaties en vereisten die door de klant werden verstrekt. Delvaux Xpertise BV verbindt zich tot de uitvoering van een middelenverbintenis waarbij zij naar best vermogen de nodige middelen zal inzetten om tijdige, technisch geschikte en foutenvrije oplossingen te leveren, en om eventuele problemen te voorkomen en desgevallend op te lossen..
 2. Indien door overmacht de goede uitvoering van de verbintenis verhinderd zou worden, of een overdreven verzwaring van de verplichtingen van Delvaux Xpertise BV zou ontstaan, dan heeft Delvaux Xpertise BV het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige schadevergoeding of garantie geëist kan worden.
 3. De klant zal Delvaux Xpertise BV vrijwaren voor alle aanspraken van derden.
 4. Het bestaan van een klacht geeft de klant niet het recht verschuldigde betalingen uit te stellen of op te schorten.

ARTIKEL 7: FACTUREN

 1. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepalingen zijn de facturen te betalen via de bankrekening van Delvaux Xpertise BV.
 2. De geleverde diensten blijven eigendom van Delvaux Xpertise BV zolang de prijs ervan niet volledig werd voldaan.
 3. Bij niet-betaling van een factuur zal automatisch, van rechtswege en zonder aanmaning, een intrest verschuldigd zijn ten belope van 1,5 % per maand,te rekenen vanaf de vervaldag. Voor de berekening van de intresten zal elke begonnen maand beschouwd worden als een volledige maand.
 4. Bovendien zal bij elke op haar vervaldag niet betaalde factuur van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van €50 als dekking van de administratieve kost, onverminderd de verwijlinteresten en de gerechtelijke kosten en zonder afbreuk te doen aan alle andere rechten en schadevergoedingen ten gunste van Delvaux Xpertise BV.
 5. Elke klacht met betrekking tot facturen dient aan Delvaux Xpertise BV meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de tien dagen na ontvangst van de facturen. Bij gebrek hieraan, worden zij beschouwd als aanvaard zonder enig voorbehoud. Een klacht kan in geen geval een schorsing van de betaling op een termijn rechtvaardigen.
 6. Voor alle verschuldigde bedragen in hoofde van de klant geldt de niet-compensatieregel: zij kunnen niet gecompenseerd worden door enig welke vordering jegens Delvaux Xpertise BV.

ARTIKEL 8: VARIA

 1. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.
 2. Voor elk geschil aangaande de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van een overeenkomst is enkel de Rechtbank van Koophandel te Turnhout bevoegd.

DELVAUX XPERTISE BV

 • Als beëdigd Landmeter-Expert wordt elke opdracht in eer en geweten correct uitgevoerd. Van de klant wordt verwacht dat hij/zij alle gekende informatie en in bezit zijnde documentatie, die relevant zijn om een opdracht tot een goed einde te brengen, te bezorgen aan Delvaux Xpertise BV. Indien fouten voortvloeien uit nalatigheid hiervan kan de landmeter-expert hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.  Als Landmeter-expert zijn we verzekerd bij een erkende organisatie voor beroepsaansprakelijkheid.
 • Als erkend schatter zijn wij gemachtigd om VLABEL taxaties van onroerende goederen uit te voeren. Een deskundig schattingsverslag wordt opgesteld volgens de opgelegde vormvereisten en kwaliteitscharter en wordt door de Vlaamse Belastingdienst aanvaard. Alle relevante informatie en documentatie op de opdracht correct tot een goed einde te brengen moet tijdig en volledig aan Delvaux Xpertise BV bezorgd worden.
 • Als gecertificeerd energiedeskundige type A zijn we gemachtigd EPC’s op te maken voor residentiele eenheden, klein-niet-residentiele eenheden en gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen, volgens de inspectie protocollen die door het Vlaams Energie en Klimaatagentschap opgesteld worden. Het onderzoek is beperkt tot visuele inspectie ter plaatse en controle van aanvaardbare bewijsstukken.  Er wordt in principe geen destructief onderzoek gedaan, maar het staat de klant vrij dit zelf uit te doen als hiermee de (visuele) controle vergemakkelijkt kan worden. Alvorens een plaatsbezoek kan plaatsvinden moet de klant een aanstiplijst invullen waarin alle relevante bewijsstukken opgesomd worden. Deze lijst wordt opgestuurd wanneer de opmaak van een EPC deel uitmaakt van de offerte.
 • Als gecertificeerd asbestdeskundige maken we een volledig inventaris op van uw gebouw volgens de procedures die vastgelegd zijn door OVAM. Dit uniek attest geeft u een duidelijk beeld of en waar asbest aanwezig zou zijn in het gebouw, wat de staat is van het asbest en hoe je dit veilig kan beheren of verwijderen. Bij dit niet-destructief asbestonderzoek worden de materialen beschreven die een risico kunnen vormen zonder dat de wanden of de vloeren beschadigd worden. Soms moeten er stalen genomen worden voor verder labo analyse. Indien het niet mogelijk is een monster te nemen zonder beschadiging wordt dit altijd in overleg met de eigenaar gedaan. De eigenaar heeft het recht om dit te weigeren, maar in voorkomend geval wordt dit materiaal altijd als potentieel verdacht aangeduid in het verslag. Wij proberen zo snel mogelijk na het plaatsbezoek een asbestattest af te leveren (in .pdf format), maar moeten soms wachten op de resultaten van de analyse(s) wat vertraging kan veroorzaken.

Scroll to Top