Over ons

Vader en zoon, Kris en Tom Delvaux zetten samen hun schouders onder Delvaux Xpertise om de beste service aan de klant te kunnen aanbieden.

​Tom heeft al heel wat ervaring opgedaan in de sector als landmeter expert maar is ook een erkend schatter (VLABEL) en energiedeskundige.

Kris heeft al heel wat jaren op de teller staan als projectleider in diverse domeinen. Door de jaren heen heeft hij een grote interesse ontwikkeld in de bouwkunde. Kris is net zoals zijn zoon een gecertificeerd energiedeskundige.

​Samen vormen ze een hecht team dat kwaliteit en nauwkeurigheid laat primeren bij elke opdracht. 

Delvaux Xpertise is een multidisciplinair landmeterskantoor - Energiedeskundige Type A - Erkend Schatter (VLABEL)

Landmeetkunde

Met onze ervaring in landmeetkunde bieden we gedetailleerde en accurate metingen voor diverse doeleinden.

Schattingen

Wij leveren goedgekeurde VLABEL-schattingsverslagen die een betrouwbaar inzicht geven.

EPC

EPC-certificaten die voldoen aan de hoogste normen zodat u zonder zorgen kunt verhuren of verkopen.

Plaatsbeschrijvingen

Onze grondige plaatsbeschrijvingen documenteren de staat van uw vastgoed en beschermen zo alle betrokken partijen.

Verkavelingen

Wij begeleiden u deskundig door het verkavelingsproces, waarbij we zorgen voor zorgvuldige planning en naleving van alle vereisten.

Asbestattest

Na een plaatsbezoek stellen wij een gedetailleerd asbestattest op, noodzakelijk bij de overdracht van een woning

Landmeetkunde

Bij een perceelmeting wordt de bestaande toestand samen met de aangrenzende wegenis en gebouwen nauwkeurig in kaart gebracht. Afhankelijk van de opdracht kunnen er ook allerhande detailinrichtingen en hoogtes worden opgemeten (maaiveldhoogtes, nokhoogte, kroonlijsthoogte, dakrand, dorpelhoogte,…). Bij een perceelmeting worden de juridische grenzen nog niet bepaald. Indien dit gewenst is, vindt u hieronder meer informatie betreffende grensbepaling. Een perceelmeting kan gebruikt worden als basis voor het ontwerp van een tuinarchitect of architect. Ook voor de opmaak van een kap- en sloopvergunningen biedt dit een meerwaarde.

Voorafgaand een grensbepaling wordt er altijd een perceelmeting uitgevoerd. Aan de hand van de opmeting en het grensonderzoek (aktes, plannen en diverse documenten) worden de juridische grenzen nauwkeurig bepaald op plan. Dergelijke plannen kunnen door de notaris aan de notariële akte worden gehecht. Indien gewenst worden de perceelsgrenzen doormiddel van grenspalen fysiek op het terrein uitgezet.

Wanneer men een deel van het perceel wenst te verkopen, zal er een prekadastratie moeten gebeuren waarbij er een splitsingsplan wordt opgemaakt. Dit plan wordt met bijhorende documenten naar de AAPD (kadaster) opgestuurd. Na goedkeuring geeft het kadaster een referentienummer aan het plan en een lijst met gereserveerde perceelnummers. Het planreferentienummer wordt in de notariële verkoopakte opgenomen, pas na het verlijden van de akte zullen de gereserveerde nummers gekadastreerd worden.

Wanneer er spraken is van mede-eigendom (meer als 1 eigenaar) in een appartementsblok moet er door de notaris een basisakte worden opgesteld. Plannen basisakte worden opgemaakt om de verdeling te maken tussen de verschillende units en de gemeenschappelijke delen. Een quotiteitenverslag bepaald het aandeel dat elke unit in de gemeenschappelijke delen heeft. Beide documenten worden naar het AAPD (kadaster) opgestuurd. Na goedkeuring geeft het kadaster een referentienummer aan het plan en een lijst met partitienummers. Het planreferentienummer en de partitienummers worden door de notaris in de akte gebruikt.

Het bouwen van een constructie moet gebeuren volgens de voorschriften vastgelegd in de afgeleverde vergunning. Met behulp van een totaalstation kan de exacte positie van een constructie bepaald worden op het terrein. Afhankelijk van het type uitzetwerk wordt dit uitgezet aan de hand van houten bruggetjes, houten piketten, markeringen of nagels.

Wanneer er bij halfopen of gesloten bebouwing wordt gebouwd tegen de scheidingsmuur van het aanpalend perceel en deze is nog niet gemeen, zal er een muurovername moeten gebeuren. Dit wil zeggen dat de eigenaar van de muur vergoed moet worden voor het deel van de muur dat u wenst over te nemen. De waarde van de muur zal aan de hand van tabellen bepaald worden en moet voor de helft vergoed worden om deze gemeen te maken. Indien de muur niet te paard staat, zal er ook nog een deel van de grond moeten overgenomen worden.

Delvaux Xpertise is een multidisciplinair landmeterskantoor - Energiedeskundige Type A - Erkend Schatter (VLABEL)
Delvaux Xpertise is een multidisciplinair landmeterskantoor - Energiedeskundige Type A - Erkend Schatter (VLABEL)

Schattingen

Een schattingsverslag geeft de verkoper/koper een onderbouwde waardebepaling van een bepaald eigendom. Om een zo nauwkeurig mogelijke schatting te bekomen zal de schatter expert niet alleen gebruik gemaakt van voorgeschreven methodes en berekeningen maar wordt er ook rekening gehouden met de ligging, staat, comfort, ouderdom,… van het onroerend goed. Het is essentieel dat de deskundige ter plaatsen gaat om het onroerend goed te inspecteren zodat er een goede afweging kan gemaakt worden tussen alle factoren. Door de eedaflegging moeten Landmeter-experts altijd onafhankelijk en naar waarheidsgetrouw handelen.

Wanneer u een erfenis ontvangt, moet u hierop erfbelastingen betalen. Deze belasting wordt berekend op alle roerende en onroerende goederen die de overledene bezat op datum van overlijden. Indien u een te laag bedrag van de goederen doorgeeft, kunt u een belastingverhoging oplopen. Daarom is het belangrijk om de waarde van uw onroerende goederen door een erkend schatter-expert te laten uitvoeren. De Vlaamse Belastingdienst zal deze schatting aanvaarden als deze voldoet aan de voor hen vooropgestelde vorm- en kwaliteitsvereisten.

Een correct en fiscaal aanvaardbare waardering is uitermate belangrijk bij inbreng van onroerende goederen in de vennootschap. Dergelijke waardering is een uitstekende basis om tot de exacte vermogenstoestand van een vennootschap te komen. Deze verslagen worden als verantwoordingsnota gebruikt richting de fiscus.

Energieprestatiecertificaat

Vanaf 1 januari 2009 is het in Vlaanderen verplicht een EPC te laten opstellen bij verkoop of verhuur van uw woning. Dit EPC geeft uzelf, kopers of huurders een idee over de energiezuinigheid van de woning en eventueel aanbevelingen om de energiescore te verbeteren. Wij komen ter plaatse de nodige opmetingen en vaststellingen doen zoals gedefinieerd in het inspectieprotocol zodat u een correct beeld bekomt van de energetische toestand van uw eigendom.

Vanaf 2020 moeten niet-residentiële gebouwen (kleiner dan 500m²) ook over een EPC beschikken bij verkoop of verhuur. Onder niet-residentiële gebouwen vallen o.a. horeca -of handelszaken, kantoren, praktijk, B&B… In de online tool EPC-wegwijzer van het Vlaams Energie-en Klimaatagentschap (VEKA) kan je zelf ontdekken welk EPC jij nodig hebt. Bij de berekening van het EPC wordt rekening gehouden wordt met de specifieke noden van de bestemming. De labels voor kleine niet residentiële gebouwen zijn anders dan voor woningen.

Vanaf 2022 moet elk appartementsgebouw met twee of meer wooneenheden over een EPC gemeenschappelijke delen beschikken los van het feit of het te koop of te huur wordt aangeboden. Bij het opmaken van een EPC GD bekijkt de energie-deskundige het dak, de buitenmuren, vloeren, vensters en deuren en de verlichting van de gemeenschappelijke delen alsook alle collectieve installaties voor verwarming, sanitair water en zonne-energie. Dankzij dit EPC GD krijgen de eigenaars een duidelijk zicht op de huidige toestand van het gebouw en welke renovaties moeten gebeuren om te voldoen aan de Vlaamse energiedoelstelling. Dit EPC GD wordt gebruikt als basis voor de opmaak van een EPC voor een wooneenheid in het appartementsblok.

Delvaux Xpertise is een multidisciplinair landmeterskantoor - Energiedeskundige Type A - Erkend Schatter (VLABEL)

Contacteer ons vrijblijvend

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor al uw vragen en vastgoedbehoeften. Wij staan klaar om u te helpen met professioneel advies en hoogwaardige diensten.

Plaatsbeschrijving

Wanneer een woning gebouwd, verbouwd of gesloopt wordt is het raadzaam om een plaatsbeschrijving voor de start van de werken te laten uitvoeren in de aanpalende gebouwen. Afhankelijk van de aard van de werken kan het ook aangewezen zijn een plaatsbeschrijving in de nabije gebouwen te laten uitvoeren of zelfs van de wegenis. Door een nauwkeurige plaatsbeschrijving te laten opmaken kunnen discussies over de oorspronkelijk bestaande toestand vermeden worden. Om het tegensprekelijk karakter van een plaatbeschrijving te waarborgen, wordt deze door alle belanghebbende partijen ondertekend. Op vraag van een belanghebbende partij kan er na de werken een plaatsbeschrijving worden opgemaakt waarbij er controle wordt gedaan op bijkomende schade.

Bij het huren/verhuren van een gebouw of wooneenheid is het verplicht een plaatsbeschrijving te laten opmaken, bij voorkeur wanneer deze onbewoond is, hetzij binnen de eerste maand van bewoning. Voor aanvang van huur wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt die de bestaande toestand beschrijft, deze wordt nadien gebruikt ter controle van de uitgaande plaatsbeschrijving. Wanneer er geen plaatsbeschrijving werd opgemaakt, wordt ervan uitgegaan dat de huurder het goed ontvangen heeft zoals het zich bevindt op het einde van het huurcontract. Om het tegensprekelijk karakter van een plaatbeschrijving te waarborgen, moet deze door alle belanghebbende partijen ondertekend.

Delvaux Xpertise is een multidisciplinair landmeterskantoor - Energiedeskundige Type A - Erkend Schatter (VLABEL)
Delvaux Xpertise is een multidisciplinair landmeterskantoor - Energiedeskundige Type A - Erkend Schatter (VLABEL)

Verkavelingen

Een omgevingsvergunning (vernieuwde verkavelingsvergunning) wordt ingediend wanneer men en stuk grond wil opsplitsen in meerdere percelen met het oog hierop te bouwen. Aan de hand van opmetingsplannen zal er een verkavelingsontwerp worden opgemaakt dat deel zal uitmaken van de omgevingsvergunning. Afhankelijk van de toestand van het perceel kan het nodig zijn een aanvraag tot kapvergunning en/of sloopvergunning te doen. Wanneer er binnen het verkavelingsgebied nieuwe wegenis aangelegd wordt zal er een uitvoerig wegenisdossier moeten worden opgemaakt. Het verlenen van een verkavelingsvergunning door de gemeente of stad geeft de toekomstige eigenaars bouwzekerheid op het aangekochte perceel. Opgelet, een verkavelingsvergunning kan wel vervallen indien er niet voldoende kavels verkocht of verhuurd zijn binnen een bepaalde termijn.

Wanneer er een verkavelingswijziging gebeurd zal dit betrekking hebben op de gehele verkaveling. Deze procedure is van toepassing wanneer er zich één van volgende gevallen voordoet: wijziging in de stedenbouwkundige voorschriften, wijziging inplanting gebouwen, wijziging aantal kavels of wijziging van perceelsgrenzen. Een verkavelingswijziging kan enkel aangevraagd worden voor een goedgekeurde en niet vervallen verkavelingsvergunning.

Een stedenbouwkundig attest is een document dat wordt aangevraagd alvorens de aanvraag van een omgevingsvergunning. De aanvraag van een stedenbouwkundig attest wordt vaak gedaan om zekerheid te krijgen over de bouwmogelijkheden op een perceel. Daarom is het interessant een stedenbouwkundig attest aan te vragen alvorens een stuk grond aan te kopen. Een afgeleverd attest blijft maximaal 2 jaar geldig.

Asbestattest

Sinds 23 november 2022 is het verplicht een asbestattest voor te leggen bij de overdracht van een woning of constructies gebouwd voor 2001. Tegen 2032 zal elke gebouweigenaar over een asbestattest moeten beschikken.

Dit asbestattest kadert in het Vlaamse asbestafbouwbeleid. De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken. Naast het afbouwbeleid van de Vlaamse regering is het ook interessant voor eigenaars, kopers of aannemers waar er zich eventueel asbest in de constructie bevindt. De aanwezigheid van asbest beïnvloed de aanpak van eventuele renovatiewerken en mogelijks ook de waarde van een constructie.

Na een gedetailleerd plaatsbezoek stellen wij het attest met de nodige precieze op. Enkele materialen mogen pas na een negatief staalonderzoek beschouwd worden als niet asbesthoudend. Stalen worden indien mogelijk telkens genomen op plaatsen die het minste hinder/zichtbaar zijn voor de eigenaar. Bij staalnamen van het pleisterwerken zullen de gemaakte gaatjes steeds worden gedicht met een opvulpasta (indien gewenst).

Vraag vrijblijvend uw offerte aan:

Scroll naar boven